1395/09/12

هر جا كه هستيد، همانجا نقطه آغاز است.

توان یادگیری و به کار بستن با شتاب آموخته‌ها, بزرگ‌ترین امتیاز رقابتی را در اختیار سازمان می‌گذارد.